• เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงความสำคัญและองค์ประกอบของทีมงานที่ดี
  • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงาน
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการทำงานเป็นทีม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรม WALK RALLY เพื่อพัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน