• เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน 
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร